همه چیز

wwwamirmax.blogfa.com

قرآن

آزمون قرآن     
آزمون قرآن آزمون ترم اول نوبت اول دیماه 2 
نمونه سوال میان نوبت اول نمونه سوال 2 درس سوالات مهر ماه 92
آزمون قرآن امتحان قرآن تا صفحه37  نوشته شده در دوشنبه نوزدهم خرداد 1393ساعت 11:56 توسط امیر|

 نمونه سوالات علوم نوبت دوم

نمونه سوال1                               نمونه سوال 2

  

نمونه سوال3                               نمونه سوال 4

  

نمونه سوال5                               نمونه سوال 6

  

نوشته شده در دوشنبه نوزدهم خرداد 1393ساعت 11:49 توسط امیر|

تمامی نمونه سوالات نوبت دوم برای پایه هفتم

****با سرور اختصاصی****

نمونه سوال ریاضی نوبت دوم

  نمونه سوال1                               نمونه سوال2

  نمونه سوال3                               نمونه سوال4

  نمونه سوال5                               نمونه سوال6

  نمونه سوال7                               نمونه سوال8

  نمونه سوال9                               نمونه سوال10

                            نمونه سوال11                        نمونه سوال12

                      نمونه سوال13                              نمونه سوال 14

  

نمونه سوال15                               نمونه سوال 16

  

                                   نمونه سوال17          

نوشته شده در دوشنبه نوزدهم خرداد 1393ساعت 11:48 توسط امیر|

بازدید ازکتاب

نوشته شده در سه شنبه سیزدهم خرداد 1393ساعت 13:34 توسط امیر|

یک داستان درباره ریاضی

روایت کرده اند که پادشاه هند که به سختی تحت تأثیر اختراع بازی شطرنج قرار گرفته بود ، به مخترع آن وعده داد که هرپاداشی بخواهد به او بدهد . مخترع تقاضایی کرد که به ظاهرخیلی نا چیز به نظر می رسید : او مقداری دانه های گندم درخواست کرد ، به نحوی که اگر آنها را در خانه های صفحه شطرنج جادهند ، درهرخانه دو برا بر خانه قبل وجود داشته باشد.

پادشاه هند که ثروتمند ترین مرد جهان بود ، نتوانست از عهده این درخواست برآید . درحقیقت این راجه ثروتمند شرقی با همه تصورات بی پایان خود نمی توانست این مقدار گندم را تهیه کند !

چون تعداد دانه ها گندم برابراست با مجموع توانهای متوالی 2از 5تا 63یعنی615,551,759,573,744,446, 18 عددگندم
اگر درهر سانتیمتر مکعب 25 دانه گندم جا بگیرد ، روی هم این تعداد گندم به اندازه 685,253,337,922مترمکعب گندم می شود ( 20میلیون گندم درهر مترمکعب ).

برای اینکه بتوان این مقدارگندم را بدست آورد ، باید هشت بار تمام زمین را کاشت وهشت بار محصول آنرا جمع کرد . به عبارت دیگر این محصول را از سیاره ای می توان بدست آورد که سطح آن هشت برابر زمین باشد .

ابوریحان بیرونی برای محسوس کردن این عدد می گوید در سطح کره زمین 2305 کره را در نظرمی گیریم ، واگر از هر کره 000/ 10رود جاری شود ، در طول رودخانه 1000 قطار قاطر حرکت کند و هر قطار شامل 1000 قاطر باشد و بر هر قاطر 8 کیسه گندم قرارداده باشیم ودرهر کیسه 000/10 دانه گندم باشد . آن وقت عدد همه این گندم ها را از تعدادگندم ها ی صفحه ی شطرنج کوچکتر می شود .
به این ترتیب مخترع شطرنج درس خوبی به پادشاه هند داد و به او ثابت کرد که امکانات بی پایانی ندارد ونمی تواند ((هر ))خواهش مخترع را برآورد .

 

تا بعد ...

نوشته شده در سه شنبه سیزدهم خرداد 1393ساعت 13:33 توسط امیر|

دانستنی های ریاضی برای همکاران مقطع ابتدایی

فرمت فایل: پی دی اف

 

نوشته شده در سه شنبه سیزدهم خرداد 1393ساعت 13:32 توسط امیر|


1- چند رابطه ریاضی

بخش نخست:

1- برای به دست آوردن مجموع چند عدد متوالی( پی در پی ) این گونه عمل می کنیم:

مجموع اولین و آخرین عدد، ضرب در تعداد عددها، تقسیم بر 2

مثال: مجموع عددهای از 1 تا 15 را به دست آورید:

جواب:    120 = 2 ÷ 15 × ( 15 + 1 )

 

2- برای به دست آوردن مجموع عددهای زوج متوالی این گونه عمل می کنیم:

اولین عدد زوج (2)، به اضافه ی آخرین عدد زوج داده شده، ضرب در تعداد عددها، تقسیم بر 4

مثال: مجموع اعداد زوج از 1 تا 12 را به دست آورید:

جواب:   42 = 4 ÷ 12 × ( 12 + 2 )

 

3- برای به دست آوردن مجموع عددهای فرد متوالی این گونه عمل می کنیم:

اولین عدد فرد (1)، به اضافه ی آخرین عدد فرد داده شده، ضرب در تعداد عددها، تقسیم بر 4

مثال: مجموع اعداد فرد از 1 تا 9 را به دست آورید:

جواب:   25 = 4 ÷ 10 × ( 9 + 1 ) 

 

4- برای پیدا کردن چند عدد زوج متوالی یا فرد متوالی که از یک شروع نشده باشند این گونه

عمل می کنیم:

ابتدا عدد وسط را پیدا می کنیم و سپس به کمک آن عددهای قبل و بعد از آن را می نویسیم.

مثال1: مجموع 5 عدد زوج متوالی 40 واحد است. هر یک از 5 عدد را پیدا کنید؟

جواب:               عدد وسط  8 = 5 ÷ 40                  آن عددها عبارتد از: ( 12، 10، 8، 6، 4 )

مثال2: مجموع 3 عدد فرد متوالی 105 است. هریک از آن عددها را پیدا کنید:

جواب:            عدد وسط  35 = 3 ÷ 105                 آن عددها عبارتد از: ( 37، 35، 33 )

مثال3: مجموع 4 عدد متوالی زوج، 76 است. هر یک از آن عددها را پیدا کنید؟

جواب:      19 = 4 ÷ 76        حالا   18=1 - 19  برابر عدد دوم از سمت چپ

                                       و      20 =1 + 19  برابر عدد دوم از سمت راست

                                       پس عددها عبارتند از: ( 22، 20، 18، 16 )

اگر تعداد عددها زوج باشد، هنگام تقسیم مجموع اعداد بر تعداد آن ها، یک عدد مخالف در وسط قرار می گیرد که اگر یک واحد از آن کم کنیم، عدد قبل و اگر یک واحد به آن اضافه کنیم، عدد بعدی به دست می آید.

شما پیدا کنید: مجموع 4 عدد فرد متوالی 24 است.عدد دوم از سمت راست کدام است؟  5      9      7      3

 

 

5- عددی بر 4 بخش پذیر است که   الف:رقم یکان آن صفر یا زوج باشد. ب: اگر رقم یکان 2 و 6 باشد، رقم دهگان فرد باشد. پ: اگر رقم یکان 0، 4 یا 8 باشد، رقم دهگان زوج باشد.

مثال:              608     و      ( 680  ، 524)       و     ( 532 ، 416 )    

 

6- عددی بر7 بخش پذیر است که اگر 3 رقم 3 رقم از سمت راست جدا کرده ، بین هر طبقه علامت منفی و مثبت قرار داده، عمل جمع و تفریق را انجام دهیم، اگر باقی مانده بر 7 بخش پذیر بود، آن عدد هم بر 7 بخش پذیر است.

مثال:    12 = ( 7 ÷ 84 ) = 84 = 546  - 427 + 35 = 35427546

 

7- عددی بر 8 بخش پذیر است که 3 رقم راست آن بر 8 بخش پذیر باشد. تمام مضرب های زوج عدد  4 ، بر 8 بخش پذیر است.

مثال:        3776  ،  60416  ، 24

 

8- عددی بر 11 بخش پذیر است که اگر رقم هایش را یکی در میان با هم جمع کنیم، دو حاصل جمع مساوی شود. 

مثال:   3546752  این عددبر 11 بخش پذیر است زیرا:     16 = 2+7+4+3   و    16 = 5 + 6 + 5

 

شما حساب کنید:

الف: کدام یک از عددهای زیر بر 8 بخش پذیر است؟

       1) 32814                 2) 3826                      3) 32816               4) 32822

ب: هر عددی که بر 3 و 4 بخش پذیر باشد، بر کدام یک از اعداد زیر بخش پذیر است؟

       1) 8                        2) 5                            3)                       4) 12

پ: عددی بر 7 بخش پذیر است. اگر 39 واحد به آن اضافه کنیم، باقی مانده ی آن بر عدد 7 کدام یک از گزینه های زیر است؟

      1) 4                         2) 5                           3) 6                        4) 3

 

9- برای پیدا کردن مدت(زمان) انجام کاری که یک بار به وسیله دو نفر به صورت جدا انجام شده و یک بار  به وسیله ی همان دو نفر با هم انجام شده است از رابطه ی زیر استفاده می کنیم.

                         ( زمان دومی + زمان اولی )   ÷  ( زمان دومی × زمان اولی )  = رابطه

 

مثال: آرش کاری را در 4 روز و کورش همان کار را در 6 روز انجام می دهند. اگر هر دو نفر با هم این کار را انجام دهند، چند روز زمان طول می کشد، تا کار انجام شود؟

                              2/4 = 10 ÷ 24  =  ( 6 + 4 )  ÷  ( 6 × 4 )

 


10- ادامه دارد......

 

 

 

بخش دوم: هندسه


1- برای پیدا کردن تعداد زاویه ها در یک شکل از رابطه ی زیر استفاده کنید:

تعداد فاصله ها      ×       تعداد  نیم خط ها  = تعداد زاویه ها

                                                      2 

 

2- برای پیدا کردن زاویه ی بین دو عقربه ساعت شمار و دقیقه شمار از رابطه ی زیر استفاده کنید:

( 5/5 × دقیقه ) - ( 30 × ساعت )= زاویه بین دو عقربه

اگر حاصل از 180 بیش تر شد، آن را از عدد 360 کم کنید.

 

 

3- برای پیدا کردن تعداد قطرهای یک شکل از رابطه ی زیر استفاده کنید:

( 3 - تعداد اضلاع )   ×  تعداد اضلاع     =  تعداد قطرها

                                                            2

 

4- برای پیدا کردن تعداد نیم خط ها اگر نقطه ها روی خط راست باشند از رابطه ی زیر استفاده کنید:

     2  × تعداد نقطه های روی همان خط  =  تعداد نیم خط های روی یک خط راست

 

و اگرنقطه ها  روی یک نیم خط بود از رابطه زیر استفاده کنید:

× تعداد نقطه های روی همان خط  =  تعداد نیم خط های روی یک نیم خط

 

در واقع تعداد نیم خط ها روی خط راست، دوبرابر تعداد نقطه های روی آن خط خواهد بود. و تعداد نیم خط ها روی یک نیم خط برابر با تعداد همان نقطه های روی آن خواهد بود.

 

5- برای پیدا کردن تعداد پاره خط های یک شکل از رابطه ی زیر استفاده کنید:   

 

   ( تعداد فاصله ها  ×  تعداد نقطه ها ) = تعداد پاره خط ها 

                                                         2

 

6- برای پیدا کردن مجموع زاویه های داخلی چند ضلعی ها از رابطه ی زیر استفاده کنید:

180 × ( 2- تعداد اضلاع) = مجموع زاویه های داخلی چند ضلعی

 

7- هرگاه خط راستی داشته باشیم که شکلی را به 2 قسمت مساوی تقسیم کند به گونه ای که هرچه در یک سمت خط بود، در سمت دیگر نیز باشد، آن خط را خط تقارن گویند.

در عددها نیز می توانیم قرینه یابی کنیم: مانند 25 و  25 -

8- هر مثلث متساوی الاضلاع 3 خط تقارن دارد. ( 3 ارتفاع آن 3 خط تقارن نیز است.)

9- هر مثلث متساوی الساقین دارای یک خط تقارن است. ( ارتفاع وارد بر ضلع سوم

    خط تقارن است.)

10- مثلث مختلف الاضلاع خط تقارن ندارد.

11- در مثلث قائم الزاویه متساوی الساقین، ارتفاع وارد بر وتر، خط تقارن مثلث است.

12- هر مربع 4 خط تقارن دارد. زیرا دو قطر آن 2 خط تقارن می باشند و هر خطی که از وسط دو ضلع رو به رو بگذرد نیز یک خط تقارن خواهد بود. پس مربع روی هم 4 خط تقارن دارد.

13- هر مستطیل 2 خط تقارن دارد که هر خط تقارن از وسط دو ضلع رو به رو می گذرد.

14- لوزی 2 خط تقارن داردکه همان قطرهای لوزی هستند.

15- متوازی الاضلاع خط تقارن ندارد.

16- در تمام ذوزنقه ها فقط ذوزنقه ی متساوی الساقین یک خط تقارن دارد که از وسط دو قاعده می گذرد. بقیه ذوزنقه ها خط تقارن ندارند.

17- واحد اندازه گیری طول متر است که دارای اجزا و اضعاف است. مانند نمودار زیر:

               اضعاف متر                                                                      اجزاء متر

  کیلومتر  ،  هکتومتر  ،  دکامتر      -       متر        -       دسی متر   ،  سانتی متر  ،  میلی متر   

  هر متر یک دهم  دکامتر                                            هر متر 10 دسی متر        

  هر متر یک صدم هکتومتر                                          هر متر 100 سانتی متر

  هر متر یک هزارم کیلومتر                                         هر متر 1000 میلی متر

  هر کیلومتر 1000 متر                                              هر هکتومتر 100 متر                            

 

18- واحد اصلی مساحت متر مربع است که مانند واحد طول اجزا و اضعاف دارد.

            اضعاف                                                                          اجزاء

کیلومتر مربع ، هکتار ، آر    -    متر مربع   -   دسی متر مربع ، سانتی متر مربع ، میلی متر مربع

آر = 100 متر مربع                                                دسی متر مربع = 1 صدم متر مربع

هکتار = 1000 متر مربع                                         سانتی متر مربع = 1 هزارم متر مربع

کیلومتر مربع = 1000000 متر مربع                        میلی متر مربع = 1 صدهزارم متر مربع

هر متر مربع = 100 دسی متر مربع    

هر متر مربع = 10000 سانتی متر مربع

هر متر مربع = 1000000 میلی مر مربع

هر متر مربع = 1 صدم آر

هر متر مربع = 1 هزارم هکتار

هر متر مربع = 1 صدهزارم کیلومتر مربع

حالا شما بگویید:

3 متر مربع چه کسری از یک هکتار است؟

25 سانتی متر مربع چه کسری از متر مربع است؟

یک هکتار چند برابر 400 متر مربع است؟

3 هزارم متر مربع چند میلی متر  مربع است؟

 

ادامه دارد ...........


1- چند رابطه ریاضی

بخش نخست:

1- برای به دست آوردن مجموع چند عدد متوالی( پی در پی ) این گونه عمل می کنیم:

مجموع اولین و آخرین عدد، ضرب در تعداد عددها، تقسیم بر 2

مثال: مجموع عددهای از 1 تا 15 را به دست آورید:

جواب:    120 = 2 ÷ 15 × ( 15 + 1 )

 

2- برای به دست آوردن مجموع عددهای زوج متوالی این گونه عمل می کنیم:

اولین عدد زوج (2)، به اضافه ی آخرین عدد زوج داده شده، ضرب در تعداد عددها، تقسیم بر 4

مثال: مجموع اعداد زوج از 1 تا 12 را به دست آورید:

جواب:   42 = 4 ÷ 12 × ( 12 + 2 )

 

3- برای به دست آوردن مجموع عددهای فرد متوالی این گونه عمل می کنیم:

اولین عدد فرد (1)، به اضافه ی آخرین عدد فرد داده شده، ضرب در تعداد عددها، تقسیم بر 4

مثال: مجموع اعداد فرد از 1 تا 9 را به دست آورید:

جواب:   25 = 4 ÷ 10 × ( 9 + 1 ) 

 

4- برای پیدا کردن چند عدد زوج متوالی یا فرد متوالی که از یک شروع نشده باشند این گونه

عمل می کنیم:

ابتدا عدد وسط را پیدا می کنیم و سپس به کمک آن عددهای قبل و بعد از آن را می نویسیم.

مثال1: مجموع 5 عدد زوج متوالی 40 واحد است. هر یک از 5 عدد را پیدا کنید؟

جواب:               عدد وسط  8 = 5 ÷ 40                  آن عددها عبارتد از: ( 12، 10، 8، 6، 4 )

مثال2: مجموع 3 عدد فرد متوالی 105 است. هریک از آن عددها را پیدا کنید:

جواب:            عدد وسط  35 = 3 ÷ 105                 آن عددها عبارتد از: ( 37، 35، 33 )

مثال3: مجموع 4 عدد متوالی زوج، 76 است. هر یک از آن عددها را پیدا کنید؟

جواب:      19 = 4 ÷ 76        حالا   18=1 - 19  برابر عدد دوم از سمت چپ

                                       و      20 =1 + 19  برابر عدد دوم از سمت راست

                                       پس عددها عبارتند از: ( 22، 20، 18، 16 )

اگر تعداد عددها زوج باشد، هنگام تقسیم مجموع اعداد بر تعداد آن ها، یک عدد مخالف در وسط قرار می گیرد که اگر یک واحد از آن کم کنیم، عدد قبل و اگر یک واحد به آن اضافه کنیم، عدد بعدی به دست می آید.

شما پیدا کنید: مجموع 4 عدد فرد متوالی 24 است.عدد دوم از سمت راست کدام است؟  5      9      7      3

 

 

5- عددی بر 4 بخش پذیر است که   الف:رقم یکان آن صفر یا زوج باشد. ب: اگر رقم یکان 2 و 6 باشد، رقم دهگان فرد باشد. پ: اگر رقم یکان 0، 4 یا 8 باشد، رقم دهگان زوج باشد.

مثال:              608     و      ( 680  ، 524)       و     ( 532 ، 416 )    

 

6- عددی بر7 بخش پذیر است که اگر 3 رقم 3 رقم از سمت راست جدا کرده ، بین هر طبقه علامت منفی و مثبت قرار داده، عمل جمع و تفریق را انجام دهیم، اگر باقی مانده بر 7 بخش پذیر بود، آن عدد هم بر 7 بخش پذیر است.

مثال:    12 = ( 7 ÷ 84 ) = 84 = 546  - 427 + 35 = 35427546

 

7- عددی بر 8 بخش پذیر است که 3 رقم راست آن بر 8 بخش پذیر باشد. تمام مضرب های زوج عدد  4 ، بر 8 بخش پذیر است.

مثال:        3776  ،  60416  ، 24

 

8- عددی بر 11 بخش پذیر است که اگر رقم هایش را یکی در میان با هم جمع کنیم، دو حاصل جمع مساوی شود. 

مثال:   3546752  این عددبر 11 بخش پذیر است زیرا:     16 = 2+7+4+3   و    16 = 5 + 6 + 5

 

شما حساب کنید:

الف: کدام یک از عددهای زیر بر 8 بخش پذیر است؟

       1) 32814                 2) 3826                      3) 32816               4) 32822

ب: هر عددی که بر 3 و 4 بخش پذیر باشد، بر کدام یک از اعداد زیر بخش پذیر است؟

       1) 8                        2) 5                            3)                       4) 12

پ: عددی بر 7 بخش پذیر است. اگر 39 واحد به آن اضافه کنیم، باقی مانده ی آن بر عدد 7 کدام یک از گزینه های زیر است؟

      1) 4                         2) 5                           3) 6                        4) 3

 

9- برای پیدا کردن مدت(زمان) انجام کاری که یک بار به وسیله دو نفر به صورت جدا انجام شده و یک بار  به وسیله ی همان دو نفر با هم انجام شده است از رابطه ی زیر استفاده می کنیم.

                         ( زمان دومی + زمان اولی )   ÷  ( زمان دومی × زمان اولی )  = رابطه

 

مثال: آرش کاری را در 4 روز و کورش همان کار را در 6 روز انجام می دهند. اگر هر دو نفر با هم این کار را انجام دهند، چند روز زمان طول می کشد، تا کار انجام شود؟

                              2/4 = 10 ÷ 24  =  ( 6 + 4 )  ÷  ( 6 × 4 )

 


10- ادامه دارد......

 

 

 

بخش دوم: هندسه


1- برای پیدا کردن تعداد زاویه ها در یک شکل از رابطه ی زیر استفاده کنید:

تعداد فاصله ها      ×       تعداد  نیم خط ها  = تعداد زاویه ها

                                                      2 

 

2- برای پیدا کردن زاویه ی بین دو عقربه ساعت شمار و دقیقه شمار از رابطه ی زیر استفاده کنید:

( 5/5 × دقیقه ) - ( 30 × ساعت )= زاویه بین دو عقربه

اگر حاصل از 180 بیش تر شد، آن را از عدد 360 کم کنید.

 

 

3- برای پیدا کردن تعداد قطرهای یک شکل از رابطه ی زیر استفاده کنید:

( 3 - تعداد اضلاع )   ×  تعداد اضلاع     =  تعداد قطرها

                                                            2

 

4- برای پیدا کردن تعداد نیم خط ها اگر نقطه ها روی خط راست باشند از رابطه ی زیر استفاده کنید:

     2  × تعداد نقطه های روی همان خط  =  تعداد نیم خط های روی یک خط راست

 

و اگرنقطه ها  روی یک نیم خط بود از رابطه زیر استفاده کنید:

× تعداد نقطه های روی همان خط  =  تعداد نیم خط های روی یک نیم خط

 

در واقع تعداد نیم خط ها روی خط راست، دوبرابر تعداد نقطه های روی آن خط خواهد بود. و تعداد نیم خط ها روی یک نیم خط برابر با تعداد همان نقطه های روی آن خواهد بود.

 

5- برای پیدا کردن تعداد پاره خط های یک شکل از رابطه ی زیر استفاده کنید:   

 

   ( تعداد فاصله ها  ×  تعداد نقطه ها ) = تعداد پاره خط ها 

                                                         2

 

6- برای پیدا کردن مجموع زاویه های داخلی چند ضلعی ها از رابطه ی زیر استفاده کنید:

180 × ( 2- تعداد اضلاع) = مجموع زاویه های داخلی چند ضلعی

 

7- هرگاه خط راستی داشته باشیم که شکلی را به 2 قسمت مساوی تقسیم کند به گونه ای که هرچه در یک سمت خط بود، در سمت دیگر نیز باشد، آن خط را خط تقارن گویند.

در عددها نیز می توانیم قرینه یابی کنیم: مانند 25 و  25 -

8- هر مثلث متساوی الاضلاع 3 خط تقارن دارد. ( 3 ارتفاع آن 3 خط تقارن نیز است.)

9- هر مثلث متساوی الساقین دارای یک خط تقارن است. ( ارتفاع وارد بر ضلع سوم

    خط تقارن است.)

10- مثلث مختلف الاضلاع خط تقارن ندارد.

11- در مثلث قائم الزاویه متساوی الساقین، ارتفاع وارد بر وتر، خط تقارن مثلث است.

12- هر مربع 4 خط تقارن دارد. زیرا دو قطر آن 2 خط تقارن می باشند و هر خطی که از وسط دو ضلع رو به رو بگذرد نیز یک خط تقارن خواهد بود. پس مربع روی هم 4 خط تقارن دارد.

13- هر مستطیل 2 خط تقارن دارد که هر خط تقارن از وسط دو ضلع رو به رو می گذرد.

14- لوزی 2 خط تقارن داردکه همان قطرهای لوزی هستند.

15- متوازی الاضلاع خط تقارن ندارد.

16- در تمام ذوزنقه ها فقط ذوزنقه ی متساوی الساقین یک خط تقارن دارد که از وسط دو قاعده می گذرد. بقیه ذوزنقه ها خط تقارن ندارند.

17- واحد اندازه گیری طول متر است که دارای اجزا و اضعاف است. مانند نمودار زیر:

               اضعاف متر                                                                      اجزاء متر

  کیلومتر  ،  هکتومتر  ،  دکامتر      -       متر        -       دسی متر   ،  سانتی متر  ،  میلی متر   

  هر متر یک دهم  دکامتر                                            هر متر 10 دسی متر        

  هر متر یک صدم هکتومتر                                          هر متر 100 سانتی متر

  هر متر یک هزارم کیلومتر                                         هر متر 1000 میلی متر

  هر کیلومتر 1000 متر                                              هر هکتومتر 100 متر                            

 

18- واحد اصلی مساحت متر مربع است که مانند واحد طول اجزا و اضعاف دارد.

            اضعاف                                                                          اجزاء

کیلومتر مربع ، هکتار ، آر    -    متر مربع   -   دسی متر مربع ، سانتی متر مربع ، میلی متر مربع

آر = 100 متر مربع                                                دسی متر مربع = 1 صدم متر مربع

هکتار = 1000 متر مربع                                         سانتی متر مربع = 1 هزارم متر مربع

کیلومتر مربع = 1000000 متر مربع                        میلی متر مربع = 1 صدهزارم متر مربع

هر متر مربع = 100 دسی متر مربع    

هر متر مربع = 10000 سانتی متر مربع

هر متر مربع = 1000000 میلی مر مربع

هر متر مربع = 1 صدم آر

هر متر مربع = 1 هزارم هکتار

هر متر مربع = 1 صدهزارم کیلومتر مربع

حالا شما بگویید:

3 متر مربع چه کسری از یک هکتار است؟

25 سانتی متر مربع چه کسری از متر مربع است؟

یک هکتار چند برابر 400 متر مربع است؟

3 هزارم متر مربع چند میلی متر  مربع است؟

 

ادامه دارد ...........

نوشته شده در سه شنبه سیزدهم خرداد 1393ساعت 13:31 توسط امیر|

تاريخ : سه شنبه ششم خرداد 1393 | 12:55 | نویسنده : MEHDIRAHMANI
هنوز تاریخ دقیق اعلام نتایج مشخص نشده است.احتمالا پانزدهم خردادمشخص شود.

تاريخ : دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1393 | 17:38 | نویسنده : MEHDIRAHMANI


کلید نهایی این آزمون پس از ارسال نظرات داوطلبان و کارشناسان،

جمع بندی و اعلام خواهد شد.

تصحیح پاسخ نامه ها با کلید نهایی انجام خواهد شد.با آرزوی موفقیت شما دانش آموزان گرامی

 تاريخ : دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1393 | 17:36 | نویسنده : MEHDIRAHMANI

  سعی کنید چشم خود را به داشته های دانش آموزان بدوزید نه به نداشته هایشان .

·       همه به محرک نیاز دارند و تشویق نوعی محرک است .

·       اگر دانش آموزی درسی را خوب بفهمد از آن درس و کلاس راضی است.

·       انتقاد سازنده را همیشه با بیان یکی از ویژگیهای مثبت دانش آموز آغاز کنید.

·       رفتار را سرزنش کنید نه شخصیت را.

·       همه دانش آموزان را حد وسط بدانید و از آنها انتظار معجزه نداشته باشید.

·       در وجود دانش آموزان ضعیف و یا بد خوبی ها را بجوییدو آنها را تقویت کنید .

·       هرگز دانش آموزرابه کاری که نمی توانید تهدید نکنید چرا که او طرف برنده است.

·       فرمول تنبیه را پاک و فرمول تشویق را جایگزین کنید.

·       برای رسیدن به اهداف خود در کلاس مثبت فکر کنید.

·       برای تاثیر گذاری بر دانش آموزان باید به خواسته های آنها توجه کرد.

·       با روش تدریس دیروز نمی توان دانش آموزان امروز و مردان و زنان فردا را آموزش داد .

·       نظم کلاس نتیجه تدریس خوب و تدریس خوب نتیجه طرح درس خوب است .

·       برای آن که به ذهن دانش آموزان راه یابید ابتدا باید به دل آن ها راه پیدا کنید .

·       تکالیف باید تابع توان دانش آموز باشد و وسیله یادگیری نه مایه عذاب .

 تاريخ : یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1393 | 10:34 | نویسنده : MEHDIRAHMANI

 
 

تدریس موفقیت آمیز ریاضی در مدارس ابتدایی بستگی دارد به این که عوامل زیر را به طور موثر در تدریس به کار گیرید :

۱-تعیین مفاهیم ریاضی که باید تدریس شوند .

۲-معلومات قبلی دانش آموزان در زمینه ی ریاضی ابتدایی معین شود.

۳-همکاری والدین در آموزش ریاضی.

۴-برنامه ریزی دقیق در آموزش ریاضی.

۵-اعمال مدیریت کارامد در کلاس ریاضی.

زمانی تخصص تدریس در معلم ریاضی رشد پیدا می کند که هر سال حاصل فعالیت های تدریس خود رابه صورت یک تجربه مفید و موثر  به کار گیرد. تن دادن به تغییر در روش های تدریس به معلم ریاضی مدرسه ابتدایی فرصت خواهد داد که کیفیت کار تدریس خود را در تدریس ریاضی ابتدایی افزایش دهد.البته به منظور بالا بردن سطح درک و آگاهی خود در ریاضیات پایه نیز به موازات کوشش هایی که انجام می دهید روحیه قابل انعطاف و خلاق داشته باشید.

 تاريخ : یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1393 | 10:31 | نویسنده : MEHDIRAHMANI

 
مدارس ابتدایی در ژاپن بسیار جالب و دیدنی هستند، ساختار و نظام آموزش ابتدایی ژاپن به پرورش شخصیت کودک در این دوره بسیار توجه دارند. فضای فیزیکی مدارس ابتدایی بسیار مجهز و درخور توجه هست، به طوری که اکثر مدارس ابتدایی در ژاپن استخر دارند و فضای فیزیکی بسیار تمیز و با طراوت هستند. اما چرا مدارس ابتدایی؟
اکثر پژوهشگران آموزش و پرورش ژاپن، مدارس ابتدایی ژاپن را بسیار سرزنده، بزرگ، جالب و جاذب توصیف کرده اند، برای مثال «کومینگر» می گوید:
مدارس ابتدایی، گل سرسبد آموزش و پرورش ژاپن هستند. ژاپن در مقایسه با ایالات متحده آمریکا، سهم بیشتری از تولید ناخالص ملی خود را در مقاطع ۱۲ سال تحصیلی (ابتدایی تا دبیرستان) و مقدار کم تری از آن را در آموزش دانشگاهی خویش، هزینه می کند.
در طول بیش از یکصد سال، رهبران و دولتمردان ژاپنی به دوره آموزش ابتدایی به عنوان محوری سرنوشت ساز در توسعه ملی، نظر داشتند، چنان که «آری نوری، موری»
(معمار مدرنیزاسیون ژاپن) در سال ۱۸۸۵ می نویسد: کشور ژاپن باید از مقام سومی، به مقام دومی در جهان برسد و از آن رتبه به مقام اول دست یابد و نهایت هدف نیز باید رهبری کل کشورهای جهان باشد. به همین سبب بهترین راه برای نیل به آن هدف والا، صرف انرژی ملی برای ایجاد بنیادی مستحکم در آموزش دوره ابتدایی در این کشور است.
۹۹ درصد دانش آموزان دوره ابتدایی در ژاپن در مدارس ابتدایی دولتی، در محل اقامت خود درس می خوانند در این دوره تحصیلات، آموزش رایگان است و فرزندان تمام ساکنان محل، اجازه ثبت نام دارند.
در ژاپن ۹۰ درصد دانش آموزان، کلاس دوازدهم را با موفقیت پشت سر می گذرانند (این نسبت در آمریکا ۷۳ درصد و در اروپا ۵۰ درصد است)
▪ اهمیت بسیار زیاد مردم و دولت ژاپن به آموزش و پرورش (دولت ژاپن بیشترین سهم از تولید ناخالص ملی را صرف دوره های آموزش پیش دبستانی و ابتدایی می کند)

 


تاکید بر کارگروهی (تیمی)
▪ انعطاف فکری و نوپذیری نوسازی اعجاز آمیز ژاپن
▪ نظام آموزشی کارآمد - کیفیت بالای آموزش
▪ پشتکار، صبر و حوصله، انضباط درونی
▪ احترام به دیگران
▪ روح همکاری دسته جمعی
▪ انضباط و شوق به کار
▪ ثبات
▪ شوق یادگیری
▪ اخلاق کار و تلاش
▪ در زمینه مدیریت، ژاپنی ها به رهبری جمعی گرایش دارند
▪ تاکید بر جنبه کاربردی آموزش
▪ شیوه آموزش عملگرا، تاکید بر آزمایش و پژوهش
▪ دانش آموزان در کارهای مدرسه مشارکت فعال دارند (تعاون، همراهی گروهی)
▪ مدرسه در ژاپن محل زندگی دانش آموزان است
▪ در مدارس سعی در بالابردن «اعتماد به نفس» فراگیران (دانش آموزان) است
▪ مدارس ژاپنی تلاش برای رشد خلاقیت، رشد روحیه کارگروهی می کنند
▪ بازی های آزاد در مدارس مورد توجه است
▪ مدارس ژاپنی - بچه ها را برای زندگی در جامعه تربیت می کند
▪ پرورش حس اعتماد به نفس
▪ شکوفائی خلاقیت
▪ مشارکت و درگیرکردن بچه ها به صورت عملی
▪ پرورش حس مسئولیت پذیری
▪ تاکید بر رفاقت بین دانش آموزان به جای رقابت
▪ تاکید بر دوستی و همکاری بین بچه ها
▪ همکاری در نظافت مدرسه
▪ همکاری بسیار نزدیک خانواده (اولیاء) با مدرسه
▪ تاکید بر دوستی و رفاقت در مدارس
▪ توجه به خودفرمانی یا خود مدیریتی
▪ تاکید بر رشد اجتماعی سهم زیادی از آموزش در ژاپن به زندگی اجتماعی و رشد اجتماعی می پردازد.
▪ ایجاد فرصت های مساوی برای همگان
▪ آموزش (پرورش) تمامی کودکان با یک روش
▪ معلمان مربی اند نه مستبد (معلم در نقش هادی و راهنما)
▪ در مدارس ژاپن تفریح و شادی ضروری است
▪ در مدارس با تفریح و شادی دانش آموزان را وارد به مشارکت و همکاری می کنند
▪ درژاپن کلاسها به گروه های کوچک تقسیم می شود.
▪ ژاینی ها کوشیده اند شادی و لذت را به فرایند یادگیری بیامیزند.
▪ درکلاسهای درسی ژاپن تعارض دشمنی بین معلم و شاگرد وجود ندارد.
▪ هیچ دانش آموزی در ابتدایی مردود نمی شود- هیچ دانش آموزی ازمشارکت درفعالیت ها منع نمی شود
ژاپنی ها اعتقاد دارند تجربه ها، تأثیر بلند مدت در رشد دارد لذا برای پرورش افراد تجارب مهم هستند
▪ برنامه درسی ملی دربردارنده راهکارهایی برای فعالیتهای غیردرسی دانش آموزان می باشد (برنامه نظافت مدرسه) از آنجا که درمدارس ژاپنی سرایداری وجود ندارد. پاکیزه نگه داشتن کلاسها، راهروها یا سرویس های بهداشتی زمین های بازی برعهده دانش آموزان است.

 ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه سی و یکم فروردین 1393 | 16:31 | نویسنده : MEHDIRAHMANI
برای دریافت مطلب اینجا را کلیک کنید.

 تاريخ : دوشنبه بیست و پنجم فروردین 1393 | 15:5 | نویسنده : MEHDIRAHMANI

 

دانلود سوالات تستی هدیه های آسمانی ششم

ویژه ی تیزهوشان

 

پیکوفایل          تست هدیه های آسمانی ششم

مثل مدرسه        تست هدیه های آسمانی ششم

 تاريخ : پنجشنبه هفتم فروردین 1393 | 10:18 | نویسنده : MEHDIRAHMANI

 هماهنگی، مدیریت و مهمتر از همه مدیریت پذیری 

کافیست راه درست را بیابیم.

 

4.gif


موضوعات مرتبط: دانستنی ها
برچسب‌ها: مدیریتهماهنگی فوق العاده

 تاريخ : پنجشنبه پانزدهم اسفند 1392 | 12:54 | نویسنده : MEHDIRAHMANIsuherfe.blogfa.com

 

ساعت 3 شب بود كه صداي تلفن، پسري را از خواب بيدار كرد. پشت خط مادرش بود. پسر با عصبانيت گفت: چرا اين وقت شب مرا از خواب بيدار كردي؟

مادر گفت: 25 سال قبل در همين موقع شب تو مرا از خواب بيدار كردي؟! فقط خواستم بگويم تولدت مبارك. پسر از اينكه دل مادرش را شكسته بود تا صبح خوابش نبرد. صبح سراغ مادرش رفت. وقتي داخل خانه شد مادرش را پشت ميز تلفن با شمع نيمه سوخته يافت... ولي مادر ديگر در اين دنيا نبود.

 

نوشته شده در سه شنبه سیزدهم خرداد 1393ساعت 13:30 توسط امیر|هماهنگی، مدیریت و مهمتر از همه مدیریت پذیری 

کافیست راه درست را بیابیم.

 

4.gif

نوشته شده در سه شنبه سیزدهم خرداد 1393ساعت 13:29 توسط امیر|

 

دانلود سوالات تستی هدیه های آسمانی ششم

ویژه ی تیزهوشان

 

پیکوفایل          تست هدیه های آسمانی ششم

مثل مدرسه        تست هدیه های آسمانی ششم

نوشته شده در سه شنبه سیزدهم خرداد 1393ساعت 13:28 توسط امیر|


آخرين مطالب
» نمونه سوال قران
» نمونه سوال علوم هفتم
» نمونه سوال ریاضی
» سوالات ریاضی هفتم
» داستان برای ریاضی
» دانستنی های ریاضی
» رابطه ریاضی
» مادرمهربان
» هماهنگی
»

Design By : Pichak